Työelämässä oppiminen

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN Opas työelämän ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyöhön

2

3 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia on laaja-alainen ammatillinen oppilaitos. Ammattiopisto Tavastiassa voi suorittaa: • perustutkintoja • ammattitutkintoja • erikoisammattitutkintoja • tutkinnon osia • TUVA-koulutuksen • aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen Ammatillinen koulutus perustuu tutkinnon perusteisiin ja opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Opiskelijan kanssa suunnitellaan, miten paljon ja missä vaiheessa hän opiskelee tutkinnon perusteiden mukaisia kokonaisuuksia työelämässä. Ammattiopisto Tavastia on osa Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa. Hakeutuminen koulutukseen Peruskoulun päättäneet nuoret ja muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat voivat hakea Ammattiopisto Tavastiaan yhteishaussa keväisin. Jatkuvassa haussa erillisinä hakuaikoina tai ympäri vuoden voivat hakea mm. • työssä olevat, jotka haluavat kehittää osaamistaan • alan vaihtoa suunnittelevat • työttömät tai työttömyysuhan alaiset • maahanmuuttajat, joilla on jokin aikaisempi tutkinto Lue lisää: kktavastia.fi > Ammattiin > Tule opiskelijaksi tai Tutkinnot ja koulutukset

4 Tavastia Koulutus Oy on Koulutuskuntayhtymä Tavastian omistama yhtiö. Ammattiopisto Tavastian lyhyt- ja täydennyskoulutukset sekä ei-tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus järjestetään Tavastia Koulutuksen kautta. Tavastia Koulutus Oy palvelee sinua, kun • yrityksesi tarvitsee uusia ammattitaitoisia osaajia • työntekijäsi tarvitsevat uusia lupakortteja tai olemassa olevien lupakorttien päivitystä • tarvitset yritykseesi täysin uutta osaamista - räätälöimme koulutuksen tarpeisiinne ja tiloihinne • et tiedä mitä rahoitusvaihtoehtoja yllä oleviin koulutuksiin olisi saatavilla Perustiedot palveluista sekä tiedot koulutusten sisällöistä, aikatauluista ja ilmoittautumisesta löydät osoitteesta kktavastia.fi > Työvoimapalvelut > Tavastia Koulutus Oy. Tavastia Koulutus Oy

5 Työelämäyhteistyö eri muodoissaan on Ammattiopisto Tavastialle tärkeää. Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys tarkoittaa sitä, että koulutamme osaajia työelämän tarpeisiin yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyömuotoja Työpaikalla järjestettävä koulutus • Työelämässä oppiminen koulutus- tai oppisopimuksella on tärkein yhteistyömuotomme. Koulutustarpeiden ennakointi yhteistyössä työelämän kanssa • Ennakoimme moninaisten tietojen perusteella työelämän tarpeita tehdessämme koulutussuunnittelua. Kuulemme mielellämme ajatuksia mm. työelämän uusista tehtävistä tai työvoimatarpeesta, joita voimme ottaa huomioon suunnittelussamme. Opiskelijoiden uraohjaus ja työllistymisen tukeminen sekä yhteistyö työelämän kanssa henkilöstön rekrytoinnissa • Järjestämme rekrytapahtumia ja osallistumme myös eri organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin. Voit ilmoittaa rekrytointitarpeitasi suoraan oppilaitokseen. • Tutustu TAVASTIArekry-palveluun, www.oppilaitos.tiitus.fi/tavastia Paikalliset tutkinnon osat • Voimme suunnitella ammatillisiin perustutkintoihin oppilaitoksen omia tutkinnon osia paikallisiin työelämän tarpeisiin. Opiskelijaprojektit • Opiskelijaryhmät osallistuvat yhdessä opettajien kanssa erilaisiin työelämän tapahtumiin ja kehittämisprojekteihin. Projekteihin osallistutaan työelämän ohjauksessa osana opetusta. Liity Kumppanuuskanavalle Tule mukaan kehittämään Ammattiopisto Tavastian yhteistyötä työelämän kanssa Teamsissa olevalle Kumppanuuskanavalle. Ohjeet liittymiseen löytyvät kktavastia.fi > Ammattiin > työelämäyhteistyö > Yhteistyö Lue lisää: kktavastia.fi > Ammattiin > Työelämäyhteistyö Työelämäyhteistyö

6 Työpaikalla järjestettävä koulutus – TJK Työelämässä oppiminen on koulutusta, joka järjestetään työpaikoilla. Opiskelija oppii työpaikalla tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä työpaikkaohjaajan perehdyttäessä ja ohjatessa häntä. Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutussopimus – KOSO • työelämässä oppimisen jakso voi vaihdella muutamasta viikosta kuukausiin • kirjallisessa koulutussopimuksessa sovitaan mm. niistä käytännön työtehtävistä, joita tekemällä opiskelija saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen • opiskelijalle ei makseta koulutussopimusajalta palkkaa Oppisopimus – OPSO • työelämässä oppimisen jakso voi vaihdella muutamasta viikosta koko tutkintokoulutuksen kestoiseksi jaksoksi, oppisopimus voidaan solmia esimerkiksi kesäajaksi tai tutkintokoulutuksen loppuvaiheessa • kirjallinen sopimus on kaksiosainen: - työnantaja ja opiskelija sopivat oppisopimuksesta (työsopimus) - työnantaja ja koulutuksen järjestäjä sopivat oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä • oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia • opiskelija saa oppisopimusajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa • työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta ohjaustarpeen mukaan • opiskelija voi saada lähipäiviltä opintososiaalisia etuja • myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus omaan yritykseensä • Tavastiassa voi suorittaa oppisopimuksella myös niitä tutkintoja, joihin Koulutuskuntayhtymä Tavastialla ei ole järjestämislupaa (laajennettu oppisopimus)

7 Työnantajan tehtävät • ohjauksen järjestäminen ja työpaikkaohjaajan nimeäminen • koulutus- tai oppisopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen • työturvallisuudesta vastaaminen • työnantajavastuut (OPSO) • palautteen antaminen puolivuosittain Työpaikkaohjaajan tehtävät • työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen (suositus) • koulutus- tai oppisopimuksen laatimiseen osallistuminen • opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen, opiskelijan valmiuksiin tutustuminen • HOKSin mukaisen osaamisen hankkimisen ohjaaminen • yhteydenpito opettajaan • tavoitteiden saavuttamisen ja osaamisen kehittymisen arviointi • palautteen antaminen Opettajan tehtävät • opiskelijan perehdyttäminen työelämässä oppimiseen • tavoitteiden laatiminen ja kirjaaminen HOKSiin • koulutussopimustyöpaikan hankintaan osallistuminen (KOSO) • työpaikkaohjaajan perehdyttäminen • koulutus- tai oppisopimuksen laatiminen, hyväksyminen ja sähköisen allekirjoituspyynnön lähettäminen työnantajalle ja OPSO:ssa myös opiskelijalle • säännöllinen yhteydenpito opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan ja ohjauskeskustelut • osaamisen kehittymisen arviointi Opiskelijan tehtävät • työelämässä oppimiseen perehtyminen • tavoitteiden laatiminen (HOKS) • Oppisopimustyöpaikan hankinta (OPSO) tai koulutussopimustyöpaikan hankintaan osallistuminen (KOSO) • oppisopimuksen laatimiseen osallistuminen ja allekirjoittaminen • työpaikan käytäntöihin perehtyminen • osaamisen hankkiminen työpaikan ohjeita noudattaen • päiväkirjan pitäminen • osaamisen kehittymisen itsearviointi Opiskelija opiskelee ammatillisessa koulutuksessa työelämätaitoja aidossa työelämässä ja näyttää osaamisensa työnantajalle

8 Opiskelijan osaamisen arviointi Opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. Osaaminen voidaan arvioida yhden näytön perusteella tai osaamisen arviointi voidaan jakaa osanäytöiksi. Näytön lisäksi osaamisen arviointiin voi kuulua muuta osaamisen arviointia. Arviointipäätöstä tehtäessä arvioijat arvioivat kaikki osaamisen osoittamisen osa-alueet. Osaamisen arvioivat kaksi arvioijaa: • työelämän edustaja, joka useimmiten on opiskelijan työpaikkaohjaaja • opettaja Arviointi tehdään tutkinnon perusteiden arviointikriteerien ja Ammattiopisto Tavastian osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Opiskelija laatii osaamisen osoittamisen suunnitelman. Arvosana-asteikko: • perustutkinnot: 5 = kiitettävä, 4-3 = hyvä, 2-1 = tyydyttävä, 0=hylätty • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot: Hyväksytty/Hylätty Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty näyttö, korottaa arvosanaa (perustutkinnot) sekä pyytää arvioinnin tarkistamista ja oikaisua. Linkkejä Tutkinnon perusteet: eperusteet.opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat, Ammattiopisto Tavastia: eperusteet.opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus > Koulutuksen järjestäjät > Ammattiopisto Tavastia

9 Ammatillinen osaaminen arvioidaan käytännön työssä – todistuksen arvosanat päätetään työelämän edustajan ja opettajan yhteistyönä Työelämän edustajan tehtävät • osaamisen osoittamisen suunnitelman (näyttösuunnitelma) laatimiseen osallistuminen ja hyväksyminen • näytön seuraaminen • arviointikeskusteluun osallistuminen • arviointipäätöksen tekeminen ja perusteleminen yhdessä opettajan kanssa Opiskelijan tehtävät • osaamisen osoittamisen suunnitelman tekeminen • osaamisen osoittaminen: näyttö + muu osaamisen arviointi • arviointikeskusteluun osallistuminen + itsearviointi • tarvittaessa näytön uusiminen ja arvosanan korottaminen • tarvittaessa arvioinnin tarkistamisen ja oikaisun pyytäminen Opettajan tehtävät • opiskelijan perehdyttäminen osaamisen osoittamiseen ja arviointiin • työelämän arvioijan nimeäminen ja arvioijan perehdyttäminen • osaamisen osoittamisen suunnitelman laatimiseen osallistuminen ja hyväksyminen • tarvittaessa näytön seuraaminen • arviointikeskusteluun osallistuminen • arviointipäätöksen tekeminen ja perusteleminen yhdessä työpaikan edustajan kanssa • opiskelijalle tiedottaminen mahdollisuudesta arvosanan korottamiseen ja arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun

10 Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu työelämän edustajille, jotka toimivat työpaikkaohjaajina ja työelämän edustajina osaamisen arvioinnissa. Työpaikkaohjaajakoulutuksen voi suorittaa eri tavoin • Työpaikkaohjaajakoulutus verkkokoulutuksena (8 h) • Työpaikkaohjaajakoulutus lähitoteutuksena (8 h) • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (ammatillinen perustutkinto, tutkinnon osa, 5 osp) Aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivulta kktavastia.fi > Ammattiin > Työelämäyhteistyö > Työpaikkaohjaajakoulutus Työelämäpalaute Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada tietoa työelämän kokemuksista liittyen Ammattiopisto Tavastian työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. Työelämäpalautteen käsittely ja sen perusteella tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Työelämäpalautteita on kaksi: • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä. • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.

11 Ota yhteyttä Ohjauspiste Ohjauspisteeseen voit tulla kysymään alkavista koulutuksista ja koulutuksiin hakeutumisesta. Ohjauspiste on avoinna arkisin Hattelmalantie 8 A-rakennuksen 2. kerroksessa. • ohjauspiste@kktavastia.fi • 03 6581 500 Ammattiopisto Tavastia, alojen koulutuspäälliköt kktavastia.fi > Ammattiin > Työelämäyhteistyö > Yhteistyö Tavastia Koulutus Oy Tavastia Koulutukselta voit kysyä korttikoulutuksista, täydennyskoulutuksista ja ei-tutkintotavoitteisista työvoimakoulutuksista kuten rekrykoulutuksesta. • tavastiakoulutus@kktavastia.fi • +358 50 4400 846

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta kktavastia.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ2NzUw